Základné zásady spolupráce

Vážený zákazník, ďakujeme vám za vašu objednávku!

Informujeme, keďže nám záleží na zachovaní transparentnosti a partnerskej spolupráci, objednávka bude realizovaná v súlade s nasledovnými zásadami.

 1. Termín realizácie danej objednávky spoločnosťou Eko-Okna S.A. začína plynúť po zaplatení od 30% do 50% preddavku za danú objednávku, príslušne podľa hodnoty danej objednávky:
  • do hodnoty 10 000 EUR preddavok vo výške 30%
  • nad hodnotu 10 000 EUR preddavok vo výške 50% Spoločnosť
  Eko-Okna S.A. môže stanoviť inú úroveň preddavku, bez ohľadu na vyššie uvedené sumy, čo bude vopred dohodnuté a potvrdené s Kupujúcim.
 2. Zaplatený preddavok je nevratný a v prípade, keď Kupujúci zruší objednávku, alebo v prípade, keď nebude možné vydať tovar kvôli nezaplateniu zvyšnej časti ceny pred dodaním tovaru, preddavok prepadá spoločnosti Eko-Okna S.A. Ak sa objednávka realizuje – na základe zreteľného súhlasu spoločnosti Eko-Okna S.A. bez zaplatenia preddavku – v prípade, ak Kupujúci odstúpi od objednávky po potvrdení objednávky, Kupujúci je povinný zaplatiť spoločnosti Eko-Okna S.A. ekvivalentnú hodnotu danej objednávky, na pokrytie týmto spôsobenej škody.
 3. Vlastnícke práva na dodaný tovar prechádzajú na Kupujúceho až v momente zaplatenia predajnej ceny v plnej výške.
 4. Zákazník je povinný pred zaslaním tovaru zaplatiť zvyšnú časť predajnej ceny. Spoločnosť Eko-Okna S.A. zasiela tovar Kupujúcemu iba po zaevidovaní zaplatenia plnej ceny objednávky na svojom bankovom účte. Najneskôr v deň dodania musí byť zostávajúca časť ceny zaevidovaná na bankovom účte Predajcu.
 5. V individuálnych prípadoch, čo musí byť vopred písomne dohodnuté so spoločnosťou Eko-Okna S.A., tovar bude zaslaný bez zaplatenia plnej ceny, s tým, že Kupujúci je povinný zaplatiť zvyšnú sumu do momentu dodania tovaru na miesto vykládky.
 6. Ak v prípade, ktorý je opísaný v bode 5, že poplatok nebude zaevidovaný do momentu dodania tovaru na miesto vykládky, tovar bude vyložený iba v tom prípade, ak Kupujúci na mieste vykládky zaplatí za tovar platobnou kartou alebo v hotovosti ešte pred vykonaním vykládky.
 7. Spoločnosť Eko-Okna S.A. nepovažuje predloženie elektronického alebo papierového dokladu potvrdzujúceho vykonanie prevodu (príkazu na úhradu) za dostatočný spôsob doloženia vykonania platby. V prípade platby bankovým prevodom sa za platbu považuje zaevidovanie prostriedkov na bankovom účte spoločnosti Eko-Okna S.A.
 8. Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí prípadné náklady prestoja nákladného auta, spôsobeného očakávaním spoločnosti Eko-Okna S.A. na zaevidovanie platby za daný tovar. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť náklady súvisiace s vrátením tovaru spoločnosti Eko-Okna S.A. v prípade, ak tovar nebude vyložený kvôli nezaplateniu plnej ceny.
 9. Zásady, ktoré sú opísané v bodoch 4–7, netýkajú sa Kupujúcich, ktorým spoločnosť Eko-Okna S.A. udelila úverový limit.
 10. Zásady, ktoré sú opísané v bodoch 1–7, spoločnosť Eko-Okna S.A. môže individuálne prispôsobovať v prípade Kupujúcich, ktorí neplnia v stanovených lehotách svoje záväzky voči spoločnosti Eko-Okna S.A.
 11. Všetky kvantitatívne nezrovnalosti ako aj viditeľné fyzické chyby, musí Kupujúci nahlásiť v momente ich prevzatia v sídle Kupujúceho, alebo, v prípade ich dovozu, na mieste stanovenom v objednávke, čo musí Kupujúci náležite poznamenané v osobitnom protokole. Ak sa na realizácii dohody podieľa prepravca, má právo podieľať sa na príprave predmetného protokolu.
 12. Nedostatky, poškodenia a iné chyby, ktoré sa nedajú zistiť pri preberaní tovaru (skryté chyby), musia byť oznámené Predajcovi najneskôr v priebehu 7 dní od ich zistenia. KUPUJÚCI je povinný skontrolovať dodané tovary bezodkladne, avšak najneskôr v priebehu 7 dní od dátumu ich vydania. Kupujúci je povinný spolu s reklamačným hlásením poskytnúť všetky nevyhnutné údaje požadované Predajcom spolu s predstavením fotodokumentácie.
 13. Nahlásenie poškodení tovaru alebo prípadného rozporu s objednávkou, vykonané po uplynutí vyššie uvedenej 11-dňovej. lehoty, nebude uznané, ibaže sa vyskytujú obzvlášť oprávnené dôvody predstavené Kupujúcim.
 14. Všetky iné chyby tovaru objavené pri normálnom používaní môžu byť oznamované v rámci poskytnutej záruky na kvalitu tovaru. Reklamácia musí byť oznámená prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý je dostupný pod odkazom REKLAMAČNÝ FORMULÁR. Kupujúci prijíma skutočnosť, že reklamácia bude posudzovaná v súlade s podmienky opodstatnenosti reklamácií, ktoré sú zverejnené na adrese PODMIENKY OPODSTATNENOSTI REKLAMÁCIÍ.
 15. Splnenie záručných povinností a zodpovednosť za akékoľvek chyby predmetu predajnej dohody, bude možné až potom, keď Kupujúci zaplatí Predajcovi plnú sumu uvedenú na faktúre (bod 4.1) spoločnosti Eko-Okna S.A.
 16. V prípade, ak správne dodaný tovar nebude na mieste dodania prevzatý, alebo v prípade, ak tovar nevydá vodič kvôli neuhradeniu požadovanej platby, tovar bude prevezený do sídla spoločnosti Eko-Okna S.A. Kupujúci je v prípade opätovnej prepravy tovaru povinný zaplatiť za prepravu vo výške, ktorá závisí od vzdialenosti miesta dodania, avšak nie menej než 150 EUR. Okrem toho za každé neprevzaté alebo nevydané okno, alebo iný výrobok, kvôli nezaplateniu, Kupujúcemu bude účtovaný poplatok 25 EUR za týždeň uschovávania predmetného okna.

Podpisujúc túto objednávku súhlasím s vyššie opísanými základnými zásadami spolupráce, ako aj S PODMIENKAMI OPODSTATNENOSTI REKLAMÁCIÍ ako aj SO VŠEOBECNÝMI OBCHODNÝMI PODMIENKAMI (VOP).

Eko-Okna S.A.
Kornice, ul. Spacerowa 4
47-480 Pietrowice Wielkie
NIP: 6391813241, KRS: 0000586067

Naše webové sídlo používa internetové značky, ako sú napr. koláčiky (súbory cookies), na zbieranie a spracúvanie osobných údajov s cieľom personalizovať obsah a reklamy, a umožňujú analyzovať intenzitu a spôsob používania webových stránok a aplikácií. Koláčiky (súbory cookies) sú informačné údaje, ktoré sa zapisujú a ukladajú v súboroch na koncovom zariadení (tzn. počítači, tablete, smartfóne ap. ), a ktoré webový prehliadač posiela na server pri každej návšteve webovej stránky z daného zariadenia.
Informácie o spracovaní osobných údajov